جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۲
روزی برای دلهایی که به روشنی می بینند
پایگاه خبری مدیریت شهری کرج: روز جهانی نابینایان بهانه ای شد تا دکتر باغستانی رئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای شهر کرج در ادامه سلسله یادداشت های خود نکاتی ظریف را ...
پایگاه خبری مدیریت شهری کرج:


روز جهانی نابینایان بهانه ای شد تا دکتر باغستانی رئیس کمیسیون سلامت و بهداشت شورای شهر کرج در ادامه سلسله یادداشت های خود نکاتی ظریف را در خصوص رفتارهای اجتماعی در مواجه با این قشر در قالب یادداشتی متذکر شود.


در متنی که وی به پایگاه خبری مدیریت شهری کرج ارسال کرده، آمده است:


همانگونه که حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) فرمودند: “کور آن نیست که چشمش نابینا باشد، کور آن است که دیده بصیرتش کور باشد.”


پس ارج می نهم این روز پر بصیرت را و به توصیه های ذیل کفایت می کنم:


•    ‌‌‌‌نابینایان حق استفاده از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه را دارند. آنان حق دارند از پیاده روها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و وسایل حمل و نقل همگانی مانند هواپیما، قطار، اتوبوس، اتومبیل،  هتل، اماکن عمومی، مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند.


•    رانندگان وسایل نقلیه موظف به مراعات کامل نابینایانی که هنگام عبور و مرور از عصای سفید استفاده می‌کنند، هستند.


•    ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﯾﺪ.


 • در ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ در راه رﻓﺘﻦ؛ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎزوی ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد واز ﻫﻞ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ او ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.


• ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.


• ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼم ﺷﻤﺎ را درک ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.


• ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.


• ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺑﺮای او ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.


• ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


بیائیم جامعه را و روشن دلان جامعه را هرگز از هم جدا نکنیم و رخنه ای بین آنها نبینیم. همواره آنها را از تار و پود در هم بافته جامعه بدانیم تا از نقش بی انکار نابینایان در تعالی همه جانبه جامعه به خصوص تعالی اخلاق و ایمان بهره مند شویم.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس
خبر شهری